CIRCULAR Nº: 34/13

 

En Donostia-San Sebastián a, 29 de Noviembre de2013

 

REGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA

 

La Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, publicada en el BOE del 28 de septiembre, tiene por objeto “apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales al comenzar la actividad como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización”. Esta Ley aprobó un nuevo régimen especial en IVA, el “Régimen especial de criterio de caja” que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2014.

 

Con fecha 26 de octubre, se ha publicado en el BOE el Real Decreto 828/2013, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y otros Reglamentos, en particular, las relativas al nuevo Régimen especial del criterio de caja.

 

Considero de especial interés detallaros  las modificaciones reglamentarias con respecto al Régimen especial del criterio de caja ya que suponen un cambio importante en la gestión de una actividad empresarial y profesional.

 

1.-A este régimen sólo podrán optar aquellos sujetos pasivos con un volumen de operaciones no superior a dos millones de euros.

 

2.-Para aquellos que se acojan a este régimen opcional, el devengo de todas sus operaciones (con exclusión de determinadas operaciones previstas en la norma) se produce en el momento del cobro total o parcial del precio, por los importes efectivamente percibidos, con un límite temporal del 31 de diciembre del año siguiente a aquel en el que se haya realizado la operación.

 

3.-Este criterio de caja también afecta a las cuotas de IVA soportadas por quienes se acojan a él, de forma que únicamente pueden deducir el impuesto con el pago.

 

4.-Esta modificación también implica que todo empresario o profesional (aunque no haya optado por la aplicación del Régimen) que sea destinatario de entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas por operadores acogidos a él,  verá diferido su derecho a la deducción de las cuotas de IVA soportado hasta el momento del pago o, en su caso, hasta el 31 de diciembre del año siguiente a la realización de la operación.

 

5.-Las facturas que expidan los sujetos pasivos acogidos a este Régimen deberán contener una mención específica a su aplicación  (“Régimen especial del criterio de caja”).

 

6.-Los Libros registro del Impuesto deberán contener información adicional. Este contenido adicional no sólo afecta a los sujetos pasivos que se hayan acogido al Régimen sino también a los destinatarios de sus facturas. En estos casos sólo les afectaría el libro de facturas recibidas.

 

a)      En el Libro de facturas expedidas deberán añadirse: fecha de cobro total o parcial y los importes cobrados, con indicación de la cuenta bancaria o medio de cobro utilizado.

b)      En el Libro de facturas recibidas deberá añadirse  las fechas de pago total o parcial, importes y medios de pago utilizados.

 

7.- En la Declaración de operaciones con terceras personas, modelo 347, las operaciones a las que aplique el Régimen especial deben constar de forma separada, sin perjuicio de que el suministro de información se realiza en cómputo anual, sin que sea necesario su desglose trimestral.

Estos cambios de nuevo inciden no sólo en los acogidos al Régimen sino también en los destinatarios de sus entregas de bienes o prestaciones de servicios.

 

8.-La opción por la aplicación del Régimen tiene una duración mínima de un año, prorrogable tácitamente, salvo que se incurra en alguna causa de exclusión o se renuncie a su aplicación.

 

9.-Tanto la opción para su aplicación como la renuncia a este se efectuará mediante la declaración censal en el mes de diciembre del año anterior en que vaya a surtir efecto o en la declaración censal de comienzo de actividad. La renuncia impide la aplicación del Régimen durante tres años.

 

10.-Supuestos de exclusión del Régimen:

a)      Superar 100.000 euros de cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario.

b)      Superar un volumen de operaciones de 2 millones de euros en cómputo anual.

 

La exclusión se produce con efectos del año inmediato posterior al que se superen estos límites, sin perjuicio de la posibilidad de optar nuevamente por el régimen especial en ejercicios sucesivos si se reúnen las condiciones para ello.

 

 

 

Firma original: Aitziber Sasiain

Consultora de Igarri Asesores

ZIRKULAR-ZK.: 34/13

 

Donostian, 2013ko, Azaroaren 29a

 

KUTXA-IRIZPIDEAREN ERREGIMEN BEREZIA

 

Irailaren 28ko BOEn ekintzaileei eta nazioartekotzeari laguntzeko 14/2013 Legea argitaratu zen. Lege horren helburua ekintzaileari eta enpresa-jarduerari laguntza ematea da, garapena, hazkundea eta nazioartekotzea bultzatzea eta ekintzaile-kultura eta jarduera ekonomikoa sustatuko duen giro egokia lortzea, bai jardueraren hasierako une zailetan, bai ondoko garapenean, hazkundean eta nazioartekotzean ere. Lege horrek BEZaren erregimen berezi bat onartu zuen, 2014ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko den “Kutxa-irizpidearen erregimen berezia”, alegia.

 

Urriaren 26ko BOEn argitaratutako 828/2013 Errege Dekretuak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araudia eta bestelako araudi batzuk aldatzen ditu, bereziki, Kutxa-irizpidearen erregimen bereziari dagozkionak.

 

Hori dela-eta, garrantzizkoa iruditzen zait Kutxa-irizpidearen erregimen bereziari dagozkion aldaketei buruzko xehetasunak ematea, enpresa-jardueraren eta jarduera profesionalaren kudeaketan aldaketa nabarmena eragiten dutelako.

 

1.- Erregimen hori hautatzeko aukera izango dute, soilik, bi milioi euro baino gehiagoko eragiketa-bolumena ez daukaten subjektu pasiboek.

 

2.- Aukerako erregimen hori hautatzen dutenek beren eragiketa guztien sortzapena prezioa osorik edo partzialki kobratzen den unean egingo dute (araudian aurreikusten diren zenbait eragiketen kasuan izan ezik) jaso diren zenbateko zehatzengatik, eta eragiketa egiten den unetik hurrengo urteko abenduaren 31ko denbora-mugarekin.

 

3.- Kutxa-irizpide horrek eragina du, halaber, erregimen hori hautatzen dutenek jasanarazitako BEZ kuotetan, zerga hori deduzitzeko modu bakarra ordainketa izanik.

 

4.- Aldaketa horren ondorioz, erregimen hori hautatu duen edozein eragilerengandik ondasunak jaso edo haren zerbitzuak kontratatu dituzten enpresari edo profesional guztiek (Erregimena hautatu ez badute ere) izango dute eskubide geroratua jasanarazitako BEZ kuoten ondoriozko dedukziorako, ordainketa gauzatu arte, edo, hala dagokionean, eragiketa egin eta hurrengo urteko abenduaren 31 arte.

 

5.- Erregimen hori hautatzen duten subjektu pasiboen fakturek bereziki adierazi beharko dute aplikatzen ari direla (“Kutxa-irizpidearen erregimen berezia”).

 

6.- Zergaren erregistro-liburuek informazio gehigarria eduki beharko dute. Gehigarri horrek eragina izango du Erregimena hautatu duten subjektu pasiboengan eta, halaber, haien fakturen hartzaile direnengan ere. Halakoetan, jasotako fakturen liburuan soilik eragingo die.

 

a)      Bidalitako fakturen liburuan zehaztu behar dira: osorik edo zatika kobratzen den unearen data, baita kobratutako zenbatekoak, kontu korrontea edo kobratzeko erabilitako modua zehaztuz.

b)      Jasotako fakturen liburuan, berriz, osorik edo zatika ordaindu den unearen data, zenbatekoak eta ordaintzeko erabilitako modua zehaztuz.

 

7.- Hirugarrenekin egindako eragiketen Aitorpenean, 347 ereduan, Erregimen bereziari lotutako eragiketak bereiz zehaztu beharko dira, informazioa urteko zenbatekoan eman arren, eta hiruhileko zehatza eman beharrik gabe.

Aldaketa horiek eragina dute Erregimena hautatu dutenengan, batetik, eta, bestetik, horien ondasunak jaso edota horien zerbitzuak erabili dituztenengan ere.

 

8.- Erregimena hautatzeko aukerak urtebeteko iraupena du gutxienez, isilbidez luza daitekeena, bere aplikazioari berariaz uko egiten ez bazaio edo kanpo uzteko arrazoirik gertatzen ez bada behintzat.

 

9.- Aplikatzeko edota uko egiteko aukera adierazi beharko da indarrean sartuko den urtearen aurreko abenduan, zentsu-aitorpenaren bidez edo jarduera-hasierako zentsu-aitorpenaren bidez. Uko egiteak hiru urtez Erregimena ezin aplikatzea dakar.

 

10.- Erregimenetik kanpo uzteko kasuak:

a)      100.000 euro baino gehiago kobratzea eskudirutan hartzaile berari.

b)      Urteko zenbatekoetan 2 milioi euro baino gehiagoko eragiketa-bolumena izatea.

 

Muga horiek gainditzen diren urtearen ondorengoan gauzatuko da kanpo uztea, baina berriz ere erregimen berezia hauta daiteke ondoko ekitaldietan, horretarako baldintzak betetzen badira.

 

 

 

Sinatu originala: Aitziber Sasian

Igarri Asesores  Aholkularia